Учительський Журнал он-лайн

 
Дошкільний навчальний заклад

Формування лексико-граматичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку з фонетико фонематич

e-mail Друк PDF

Збагачувати та активізувати словник дітей. Продовжувати формувати розуміння вживання узагальнюючого поняття взуття. Виховувати акуратність та бережливе ставлення до взуття.

Никитюк Оксана Миколаївна, учитель-логопед ДНЗ №41 м. Черкаси.

 

Колаж як засіб розвитку творчості дошкільників

e-mail Друк PDF

В статті розкрита важливість проблеми розвитку творчої активності дошкільників в образотворчій діяльності засобами колажних технік.

Давиденко Вікторія Леонтіївна, вихователь ДНЗ № 2, м.Краматорськ, Донецька обл.
Сучасний світ стрімкого соціально-економічного розвитку і перетворення диктує необхідність формування творчо активної особистості із здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми. Ні у кого не викликає сумніву, що прогрес цивілізації залежить від виключно обдарованих людей.

Виховання творчого ставлення до справи (вміння бачити красу в буденних речах, відчувати почуття радості від процесу праці, бажання пізнати таємниці і закони світобудови, здатність знаходити вихід зі складних життєвих ситуацій) - одна з найбільш складних і цікавих завдань сучасної педагогіки.

Якщо ці якості не розвивати в дошкільному періоді, то в подальшому наступає швидке зниження активності цієї функції, а значить, збіднюється особистість, знижуються можливості творчого мислення, гасне інтерес до мистецтва, до творчої діяльності. Розвиваючи творчий потенціал з раннього дитинства, ми не тільки удосконалюємо пізнавальні процеси і здібності до творчості, але і формуємо особистість дитини.

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає формування у дошкільників почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання. [ 1 ]

Розвитку творчих здібностей приділяється багато уваги в різних видах діяльності дошкільника. А художня творчість - один з улюблених видів дитячої діяльності.

Керівництво художньо-продуктивною діяльністю вимагає від педагога знання того, що являє собою творчість взагалі і особливо дитяча , знання її специфіки, вміння тонко, тактовно, підтримуючи ініціативу і самостійність дитини, сприяння оволодінню необхідними навичками.

Творчість - вищий компонент в структурі особистості (Л.С. Виготський, В.В. Давидов, Е.В. Ільєнков, А.В. Петровський, М.М. Поддьяков та ін.). Це - одна із змістовних форм психічної активності дітей, яку можна розглядати як універсальний засіб розвитку індивідуальності, що забезпечує стійку адаптацію до нових умов життя, як необхідний резерв сил для подолання стресових ситуацій і активного творчого ставлення до дійсності. Саме творча діяльність, на думку Л.С. Виготського, робить людину істотою, зверненою до майбутнього, творить його та видозмінює своє сьогодення. [2]

Творчість - активна, цілеспрямована діяльність людини, в результаті якої виникає щось нове, оригінальне. Творчі здібності пов'язані з уявою і дозволяють дитині знаходити оригінальні способи і засоби вирішення завдань, придумати казку чи історію, створити задум гри, малюнка, поробки.

Очевидним є той факт, що традиційних підходів у вирішенні проблеми розвитку творчих здібностей дітей недостатньо. Необхідно наповнити сучасний освітній процес новим змістом, принципами, методичними ідеями, орієнтованими на розвиток творчої спрямованості, ініціативи, інтересу, натхнення. В даний час йде пошук нових ефективних технологій розвитку дошкільників з метою максимального розкриття творчого потенціалу.

Одним із прийомів, спрямованих на створення умов для творчого самовираження дитини, є організація роботи з дітьми в нетрадиційній техніці зображувальної діяльності - колаж. Для педагога колаж - це творчість, новизна, відхід від буденності. Для дітей - це діяльність, в результаті якої вони створюють нове, оригінальне, виявляють самостійність, вчаться співпрацювати. Спільний творчий досвід вберігає від розчарувань у власних силах, сприяє підвищенню авторитету серед однолітків. [5]

Що ж таке колаж? Колаж - сполучення абсолютно різнорідних матеріалів, які гармонійно доповнюють один одного, розташовуючись не тільки в площині, а й в обсязі, і утворюють композиційну єдність, що виражає емоційну ідею художнього твору. Незважаючи на те, що особливого поширення колаж отримав в ХХ столітті, він не є новітнім винаходом. Починаючи з останніх десятиліть ХIХ століття, в епоху стилю модерн почалося широке застосування колажу. У техніці колажу працюють і сучасні художники. Оформлення журналів, рекламних проспектів, підготовка ескізів для кінофільмів - це лише малий перелік напрямів, де колаж використовується з найбільшим ефектом. [3]

Нетрадиційний підхід до виконання зображення дає поштовх розвитку дитячого інтелекту, підштовхує творчу активність дитини, вчить нестандартно мислити. Важлива умова розвитку дитини - не тільки оригінальне завдання, саме формулювання якого стає стимулом до творчості, а й використання на заняттях нетрадиційного матеріалу і нестандартних технологій. Чим більш різноманітними є художні матеріали, тим цікавіше з ними працювати. У дитини

з'являється можливість художньо використовувати додаткові засоби. Виникають нові ідеї, пов'язані з комбінаціями різних матеріалів, дитина починає експериментувати, творити.

Враховуючи важливість існуючої проблеми у розвитку творчих здібностей в дошкільному віці, я звернулася до розгляду та використання в педагогічній діяльності нових підходів до вирішення цього питання і поставила перед собою мету роботи, яка полягатиме у створенні умов для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку через використання нетрадиційної техніки художньо-продуктивної діяльності - колажу.

Найважливішим завданням педагогіки на сучасному етапі є формування творчої особистості і найбільш повне її розкриття. Це і визначило мету моєї роботи: допомогти дитині стати творчою особистістю, проявити свої художні здібності в різних видах образотворчої та прикладної діяльності.

Для досягнення мети своєї роботи я намітила завдання, спрямовані на розвиток творчих здібностей, комунікативних навичок, уяви, фантазії; на вдосконалення образотворчих здібностей та вміння працювати з різноманітними матеріалами: 1) вчити дітей різним технікам виготовлення колажів, самостійно визначати задум, поєднуючи різноманітний матеріал і способи і форми його втілення, технічно грамотно поєднувати і застосовувати матеріали; 2) розвивати естетичне сприйняття світу, природи, художньої творчості дорослих і дітей; 3) розвивати уяву дітей, підтримуючи прояви їх фантазії, сміливості у викладі власних задумів; 4) створювати в групі сприятливі психолого-педагогічні умови для творчої самореалізації кожної дитини.

Практична значимість даної роботи полягає: у розвитку здатності дошкільників до пізнання властивостей матеріалу, бажанню експериментувати з ними; у розвитку вміння дітей створювати художні образи; у розвитку окоміру, спритності рухів рук, пальців, вміння володіти інструментами і матеріалами; у розвитку вміння працювати з різними матеріалами, в різних художніх техніках, що розширює можливості дитини, розвиває почуття кольору, гармонії, простір уяви, образного мислення, творчих здібностей.

Розвиток творчих здібностей дошкільників вимагає реалізації певних принципів. Перше - від простого до складного. Навички дітей в художньо-продуктивній діяльності складаються в результаті систематичних занять, враховуючи вікові особливості, від простого і поступово переходячи до більш складного. Робота над колажем ведеться поетапно, з постійною зміною образотворчого матеріалу і технік, щоб у дитини була зацікавленість у продовженні занять. Всі теми змінюються за принципом наростання складності. Це відбувається поступово, що дає можливість дитині розподілити свої сили рівномірно і отримати бажаний результат. Друге - принцип наочності. Наочність забезпечує розуміння, міцність, запам'ятовування. Наочність навчання - це створення у дитини зорових образів, забезпечення сприйняття навколишнього, включення безпосередньо в практичну діяльність, встановлення зв'язку навчання з життям. Наочність в педагогічному процесі заснована на закономірностях пізнання навколишньої дійсності і розвитку мислення, яке розвивається від конкретного до абстрактного. Третє - з принципом наочності тісно пов'язаний принцип естетизації дитячого життя, перш за все навчання і виховання. Формування у вихованців естетичного ставлення до дійсності дозволяє розвинути у них високий художньо-естетичний смак, дати їм можливість пізнати справжню красу суспільних естетичних ідеалів. Четверте - принцип індивідуалізації, який забезпечує розвиток дитини відповідно до його схильностей, інтересів і можливостей. Здійснюється цей принцип через створення умов для виховання і навчання кожної дитини з урахуванням індивідуальних особливостей його розвитку. П’яте - зв'язок навчання з життям. Зображення повинно спиратися на враження, отримане дитиною від дійсності. Діти зображують те, що їм добре знайоме, з чим зустрічалися в повсякденному житті, що привертає їх увагу. Чим більш цікавішим, насиченішим, багатшим за змістом є життя дітей, тим більший відгук воно приносить в їх творчість.

Успіх навчання нетрадиційній техніці - колажу багато в чому залежить від того, які методи і прийоми використовує педагог, щоб донести до дітей певний зміст, сформувати у них знання, вміння, навички. У сучасній дидактиці існують різноманітні класифікації методів навчання. Віковим особливостям і можливостям дошкільнят відповідає класифікація, за якою методи поділяються за джерелами передачі і характером сприйняття інформації (Е. Я. Голант, Є. І. Петровський): 1) наочні - спостереження, демонстрація, використання ТЗН. Використання цих методів відповідає принципу наочності і пов'язано з особливостями дитячого мислення; 2) словесні - пояснення, розповідь, читання, бесіда. Їх ефективність значною мірою залежить від культури мовлення самого вихователя, від її образності, від емоційної виразності, доступності для дитячого розуміння; 3) практичні - вправа, ігрові методи, елементарні досліди, моделювання, створення проблемних ситуацій, проекти. Ці методи засновані на практичній діяльності дошкільника. Практичний метод краще за інших сприяє приученню дітей до сумлінного виконання завдання, сприяє формуванню таких якостей, як відповідальність, вміння доводити розпочату справу до кінця і т.д.

Також слід створити умови для прояву і розвитку дитячої творчості:

організація дорослими цікавого, змістовного, багатого яскравими враженнями проведення часу дітей; створення невимушеної і естетично сприятливої обстановки, випереджаючої розвиток дітей, відсутність заорганізованості; наявність матеріалів для творчості і можливість у будь-яку хвилину діяти з ними; свобода вибору дітьми теми, образотворчих матеріалів, колірного і композиційного рішення. Все це допомагає зацікавити дитину, налаштувати його на творчу діяльність. [4]

Для забезпечення органічної єдності навчання і творчості дітей всі заняття включають в себе наступні частини: 1) входження в проблему (організаційний момент); 2) пізнавальна частина - виклад нового матеріалу (у формі гри, бесіди, перегляду відео та слайдів), введення нових способів художньої діяльності, нових матеріалів та інструментів через творчі завдання, які діти вирішують спільно з педагогом і індивідуально, що сприяє вирішенню навчальних завдань; 3) фізхвилинка (для зняття м'язового напруження, поліпшення кровообігу, відновлення розумової працездатності); 4) самостійна практична робота дітей, яка є основною в навчальному процесі, мета її - творчість. Створення художніх образів розвиває у дітей вміння узагальнювати їх, приводити до єдності, цілісності; 5) обговорення та підбиття підсумків. Обговорення творчих робіт дітьми та педагогом допомагає дитині бачити світ не тільки зі своєї власної точки зору, але і з точки зору інших людей, приймати і розуміти інтереси іншої людини. Оскільки роботи дошкільнят не оцінюються, педагог може аналізувати дитячу творчість за ступенем активності дітей у процесі викладу матеріалу або з рівнем освоєння тих чи інших художніх прийомів у творчій роботі.

Дитині необхідно допомогти освоїти різні види колажу, дати поняття про різноманітність матеріалу, використовуваного для створення колажів. Для успішної роботи в цьому напрямку, я почала створювати певне розвиваюче середовище, яке поповнюється на протязі року. Для цього в групі є спеціальний куточок, в якому знаходяться різні матеріали та інструменти для роботи: - листові матеріали (папір, картон, кольоровий і прозорий пластик, фольга, калька і т.д.); текстиль (тканини, нитки, мереживо і т.д.) -гудзики, мотузки; ватяні вироби, поролон; дерево і різновиди шпону; дріт; природний матеріал (шишки, каштани, жолуді, гілки, морські камінці, мушлі); журнали, газети, листівки, паперові салфетки; фарби (гуаш, акварель), туш, вугілля, олівці, фломастери, крейда; пензлі різної форми і товщини; клей, ножиці.

Для перших колажів у роботі з дітьми молодшого дошкільного віку можна використовувати прості і доступні матеріали: кольорові ватяні (косметичні) кульки, вирізані з кольорового поролону форми, каштани, жолуді, Основна вимога: дитині повинно бути зручно брати предмет в щіпку усіма (або трьома) пальцями. У міру розвитку спритності пальців можна запропонувати малюкові ватяні диски, паперові розетки, великі квасолини, коктейльні трубочки, макаронні вироби різної форми і кольору. Як матеріал для колажу можна використовувати незавершені малюнки дітей. З окремих образів створюється колективн робота.

Для дітей старшого дошкільного віку можна використовувати більш різноманітний матеріал: мішковину, фольгу, пінопласт, глину, пластмасу, дріт, нитки, природний матеріал, тканина тощо.

Педагог повинен якомога краще знати особливості образотворчих матеріалів, щоб правильно підбирати і раціонально використовувати їх, знайомити дітей з доступними способами, з кожним матеріалом окремо.

Основа, на якій створюється колаж, може бути з будь-якого матеріалу: клаптя тканини, закріпленого на дерев'яній планці, шматка керамічної плитки або картону, пінопласту, старої сумочки, паперової тарілки, старого чобота, вінілової платівки. Закріплення деталей на основі можна здійснювати шляхом приклеювання, пришивання, прикріплення за допомогою дроту. Для дітей молодшого віку за основу, на якій створюється колаж, досить взяти планшет з липкою поверхнею (малярський скотч), можна використовувати фланелеграф, магнітну дошку з набором магнітів, планшет.

Використання технік різних видів колажу ( предметний колаж, тематичний, колажний портрет, колаж-аплікація, малюнок з використанням колажу, фотоколаж ) дозволяє розширити творчу діяльність педагога з дітьми, урізноманітнити розвиваюче середовище. А головне – дає дитині повну свободу для самовираження, можливість відображення власних почуттів і думок, можливість реалізації своїх уподобань, інтересів, потреб.

Отже, можливість використання колажу в роботі з дошкільниками дозволить наповнити їх життя цікавим змістом та дасть дітям змогу пройти «шлях творця» від художнього сприйняття дійсності, народження художнього задуму, пошуку засобів і шляхів втілення до створення художнього образу в матеріалі.


Список рекомендованої літератури

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). – К., 2012. – 24с.

2. Виготський Л.С. Уява і творчість в дошкільному віці. – М., 1991. – 141с.

3. Дубровська Н.В. Запрошення до творчості: Навчання дошкільників техниці аплікації та колажу. – СПб., 2002. – 128с.

4. О.А. Курилко, А.А. Терещенко. Використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності у формуванні творчих здібностей дітейдошкільного віку // Дошкільний навчальний заклад – 2010. - №6. – с. 8-9.

5. Розвиток творчих здібностей. Нетрадиційні заняття з художньої праці в старшій групі / С.М. Пазиненко – Х., 2007 - 146 с.

Вкладення:
Скачать этот файл (Документ Microsoft Word (14).doc)Колаж.[ ]63 Kb
 

Сценарий театральной постановки "Кот Василий и его друзья"

e-mail Друк PDF

Музичний керівник ДНЗ №  67 "Сонячний" Краматорськ

 

Свято "Закосичення" у ДНЗ

e-mail Друк PDF

Музичний керівник ДНЗ № 67 "Сонячний" Краматорськ

Вкладення:
Скачать этот файл (Афоніна ВО._ЗАКОСИЧЕННЯ.docx)Афоніна ВО._ЗАКОСИЧЕННЯ.docx[ ]1869 Kb
 

Самостійна діяльність дітей раннього дошкільного віку

e-mail Друк PDF

Безсмертна Катерина Миколаівна

вихователь ДНЗ № 67 "Сонячний"

Вкладення:
Скачать этот файл (Презентация Безсмерна  1.pptx)Презентация Безсмерна 1.pptx[ ]1451 Kb
Детальніше...
 


Сторінка 6 з 87

Пошук

Лічильники

Проверка сайта

Новий сайт

Шановні користувачі та гості сайту .

Ми підготували для вас новий, яскравий і зручний сайт на якому ви зможете не тільки розповідати про свої розробки уроків і замовити сертифікати, але і з користю провести час зі своїми друзями та колегами в соціальній мережі , пограти в цікаві ігри та інш. Ми щойно запустили цей проект, встигніть пройти реєстрацію в числі перших і Ви зможете отримати унікальне і красиве посилання на свій профіль.

http://teacherjournal.in.ua/

Контакти

Поштова адреса:

«Учительський журнал он-лайн»

ВГ «Основа», вул. Плеханівська, 66, оф. 5, м. Харків, 61001

Адміністратор порталу:

Тел. : (+3057) 731-96-33

e-mail: ua.teacherjournal@gmail.com


© 2012 ТОВ «ВГ «Основа».

© 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо.  Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті, ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.